TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Nieruchomości na sprzedaż

Politechnika Wrocławska zarządza nieruchomościami zlokalizowanymi w wielu miejscach na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przetargach w przypadku sprzedaży lub oferty dzierżawy niektórych z obiektów, należących do uczelni.

Ogłoszenia zawierają pełne dane na temat nieruchomości oraz warunki przystąpienia do przetargu i sprzedaży lub dzierżawy.

Regulamin przetargów na sprzedaż nieruchomości Politechniki Wrocławskiej (pobierz »)

Obecnie rozpisane są przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:

Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Jesionami” w Karłowie

Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Karłów 7, gmina Radków, województwo dolnośląskie.

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa o powierzchni 9900 m2 (AM-1, obręb nr 0002- Karłów), zabudowana budynkiem Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Wrocławskiej „Pod Jesionami”, położona w miejscowości Karłów 7, gmina Radków, województwo dolnośląskie, dla której to prowadzona jest księga wieczysta o numerze SW2K/00007816/8.

Nieruchomość położona w Karłowie 7, składa się z dwóch działek nr 52 i nr 53 o łącznej powierzchni 9900 m2. Działki nie przylegają bezpośrednio do siebie. Naturalną granicą pomiędzy nimi jest, stanowiąca drogę, działka oznaczona geodezyjnie numerem 116/1.
Działka nr 53 o powierzchni 200 m2 jest niezabudowana, od strony zachodniej graniczy z potokiem Czerwona Woda.
Działka nr 52 o powierzchni 9700 m2, jest zabudowana budynkiem stanowiącym dom wypoczynkowy Politechniki Wrocławskiej. Teren nieruchomości zagospodarowany jest w części północnej. Część południowa jest niezagospodarowana i może być wykorzystywana na cele sportowo-rekreacyjne. Wjazd z głównej ulicy miejscowości prowadzi na parking przed budynkiem domu wczasowego. W tej części nieruchomości znajduje się również dobrze zagospodarowane miejsce umożliwiające organizację imprez plenerowych.

Budynek w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 412,4 m2. Jest to budynek sprzed 1945 roku. Jeszcze w 1983r. był częścią większego kompleksu budynków, funkcjonalnie ze sobą powiązanych, tworzących Ośrodek Kolonijno-Wczasowy. W roku 1978 przeprowadzono remont kapitalny budynku łącznie z wymianą stropów. Instalacje: elektryczna, wodociągowa z sieci wiejskiej, kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego, telefoniczna. Centralne ogrzewanie i ciepła woda zasilane z kotłowni usytuowanej w budynku na parterze. Ośrodek czynny jest przez cały rok.
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy, na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Ministra Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000,00 netto (VAT „zw”).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162-163 lub na stronie internetowej.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 08 lutego 2017 r. do godziny 11.00.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
 2. aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę:
  1. dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy;
  3. inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);
 3. promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,
 9. oferowaną cenę netto,
 10. dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 08 lutego 2017 r. o godzinie 12.00. W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów złożyło równorzędne oferty z najwyższą kwotą, przewodniczący komisji zarządza przetarg ograniczony ustny. Za oferty równorzędne uznaje się oferty w przedziale 10.000 zł. Termin przetargu ograniczonego ustnego może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w którym odbywa się część jawna, dlatego winny uczestniczyć w niej osoby umocowane przez oferentów do uczestniczenia w przetargu ustnym.

Wadium w wysokości 60.000 zł, z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Karłów 7, gmina Radków”, należy wpłacić na konto PWr.: Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera (tel. 71 320 36 60), zaś o możliwości dokonania oględzin nieruchomości Barbara Makacewicz (tel. 71 320 22 65).

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Ośrodek Wypoczynkowy "Radość" w Szklarskiej Porębie

Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego "RADOŚĆ" Politechniki Wrocławskiej położonego w Szklarskiej Porębie.

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka 106/2 o łącznej powierzchni 5746 m2 (AM-4, obręb ewidencyjny 0004, Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie) oraz znajdujących się na tej działce budynków i budowli stanowiących gospodarczą całość Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego „RADOŚĆ” Politechniki Wrocławskiej, dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW JG1J/00030023/4.

Na działce nr 106/2 znajduje się 4-piętrowy budynek główny oraz dwa budynki pomocnicze: budynek garażowy o powierzchni użytkowej 32 m2, budynek paliw o powierzchni użytkowej 25 m2, do którego przylega skład opału z kamienia oraz plac zabaw dla dzieci.

Budynek główny w zabudowie wolnostojącej, pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, użytkowany jako ośrodek konferencyjno-szkoleniowy. Budynek ten został wzniesiony w latach 1976-1985. W budynku znajduje się 108 miejsc noclegowych w 33 pokojach. W budynku oprócz pokoi hotelowych znajdują się jadalnia z zapleczem kuchennym, sala konferencyjna, kawiarnia, pomieszczenia gospodarcze i biurowe oraz recepcja. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, odgromowa, telewizyjna, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowa, centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej w budynku. Powierzchnia użytkowa budynku 1790 m2. Teren wokół budynków zagospodarowany, posiada zorganizowaną zieleń izolacyjną i ozdobną oraz parkingi i ciągi pieszo-jezdne o nawierzchniach zróżnicowanych betonowych (w tym płyty) i granitowych. Ośrodek czynny jest przez cały rok.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego oraz nie została podjęta decyzja o jego uchwaleniu. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szklarska Poręba, uchwalonego Uchwałą nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem UZ – tereny usług z zielenią towarzyszącą.

Od strony zachodniej działka 106/2 częściowo przylega bezpośrednio do ulicy Muzealnej oraz częściowo graniczy z działką nr 106/1, na której znajduje się zabytkowy wolnostojący budynek parterowy, wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr 416/A/04. Budynek ten jest własnością Politechniki Wrocławskiej i nie stanowi przedmiotu przetargu. Zasilanie zabytkowego budynku w media odbywa się z przyłączy budynku głównego znajdującego się na działce nr 106/2.

Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Ministra Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 500 000,00 zł netto (VAT „zw”).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162-163 lub na stronie internetowej.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. do godziny 11.00.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
 2. aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę:
  1. dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy;
  3. inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);
 3. promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,
 9. oferowaną cenę netto,
 10. dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 12.00. W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów złożyło równorzędne oferty z najwyższą kwotą, przewodniczący komisji zarządza przetarg ograniczony ustny. Za oferty równorzędne uznaje się oferty w przedziale 10.000 zł. Termin przetargu ograniczonego ustnego może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w którym odbywa się część jawna, dlatego winny uczestniczyć w niej osoby umocowane przez oferentów do uczestniczenia w przetargu ustnym.

Wadium w wysokości 225 000,00 zł, z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – I przetarg na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego "RADOŚĆ" Politechniki Wrocławskiej położonego w Szklarskiej Porębie”, należy wpłacić na konto PWr.: Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera (tel. 71 320 36 60), zaś o możliwości dokonania oględzin nieruchomości Barbara Makacewicz (tel. 71 320 22 65).

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Politechnika Wrocławska © 2016

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję