TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Akty prawne

Ustawa i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. nr 246, poz.1470)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596) 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016 poz. 1594)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. poz. 279)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. nr 2015, poz. 1467)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. 2014 poz. 1302)
Wzory umów zawieranych ze studentami
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 127/2016) w sprawie wprowadzenia wzorów umów w języku angielskim o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących studentów cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  • załącznik nr 1 wzór umowy w języku angielskim o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych
  • załącznik nr 2 wzór umowy w języku angielskim o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych
Programy nauczania i plany studiów
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 1/2017) w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej (uchwalanych po dniu 1 października 2016 r.)
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 34/2015) w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów studiów w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2015 r.)
Dyplomy ukończenia studiów
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 146/2016) w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów rozpoczętych w dniu 1 października roku akademickiego 2012/2013 lub później (zmiana ZW 57/2014 z późn.zm.)
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 77/2014) w sprawie zmiany w Zarządzeniu Wewnętrznym 57/2014 w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów rozpoczętych w dniu 1 października roku akademickiego 2012/2013 lub później
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 57/2014) w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów rozpoczętych w dniu 1 października roku akademickiego 2012/2013 lub później
  • załącznik zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013 lub później
  • załącznik nr 1a wzór wypełniania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 1b wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 1c wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 2a wzór wypełniania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 2b wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 2c wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 3a wzór wypełniania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 3b wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 3c wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 4a wzór wypełniania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 4b wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 4c wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 5a wzór wypełniania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 5b wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w języku angielskim - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 5c wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 6a wzór wypełniania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 6b wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w języku angielskim - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 6c wzór wypełniania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim - wersja w języku niemieckim
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 32/2009) w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów
  • załącznik nr 1 wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 1a wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 1b wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 2 wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 2a wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 2b wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 3 wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 3a wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 3b wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 4 wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 4a wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 4b wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 5 wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 5a wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 5b wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 6 wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie - wersja w języku polskim
  • załącznik nr 6a wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie - wersja w języku angielskim
  • załącznik nr 6b wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie - wersja w języku niemieckim
  • załącznik nr 7 nazwy wydziałów, kierunków studiów i specjalności w języku angielskim
  • załącznik nr 8 nazwy wydziałów, kierunków studiów i specjalności w języku niemieckim
Procedura antyplagiatowa
 • Zarządzenie Wewnętrzne 75/2015 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich przez Uczelniany System Antyplagiatowy
 • załącznik do ZW 75/2015 Procedura weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich przez Uczelniany System Antyplagiatowy
 • załącznik nr 1 do ZW 75/2015 Oświadczenie studenta
 • załącznik nr 2 do ZW 75/2015 Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej

UWAGA WAŻNE!
W terminie wyznaczonym przez dziekana, student wprowadza poprzez portal Akademicki System Archiwizacji Prac, zwanym dalej „ASAP”,zgodnie z instrukcją dostępną online pod adresem » pracę dyplomową, w pliku o nazwie [symbol wydziału]_[numer albumu]_[rok kalendarzowy]_[rodzaj pracy] (np. W01_200173_2015_praca inżynierska) wraz z załącznikami, słowami kluczowymi i zwięzłym streszczeniem pracy dyplomowej, wysyłając ją do akceptacji opiekunowi.

Student, zgodnie z Regulaminem studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej, składa u opiekuna:

 • wydrukowaną pracę dyplomową,
 • plik z pracą dyplomową, o którym mowa w ust. 2, wraz z załącznikami, na nośniku CD lub DVD,
 • wydrukowane i podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust.5.

 

Studia podyplomowe i kursy specjalne
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 44/2008) w sprawie wytycznych dotyczących planów i programów nauczania na studiach podyplomowych
  • załącznik wytyczne Senatu Politechniki Wrocławskiej w sprawie planów i programów nauczania studiów podyplomowych
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 79/2013) w sprawie organizacji kursów dokształcających oraz kursów dokształcających specjalnych w Politechnice Wrocławskiej ze zmianą załącznika "Zasady organizacji kursów dokształcających oraz kursów dokształcających specjalnych w Politechnice Wrocławskiej" w 10 rozdziale "Obieg dokumentów finansowych" w punkcie 10.11 (ZW 11/2014)
  • załącznik zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej
  • załącznik nr 1 kalkulacja kosztów
  • załącznik nr 2 kosztorys wstępny (szczegółowe zestawienie kosztów)
  • załącznik nr 3a umowa na świadczenie usługi edukacyjnej na kursie dokształcającym
  • załącznik nr 3b umowa o świadczenie usługi edukacyjnej na kursie dokształcającym specjalnym
  • załącznik nr 4 ramowy regulamin kursu dokształcającego/kursu dokształcającego specjalnego
  • załącznik nr 5 opis przedmiotu do kursu dokształcającego/dokształcającego specjalnego
  • załącznik nr 6 powierzenie zajęć na kursie dokształcającym/kursie dokształcającym specjalnym
  • załącznik nr 7 rozliczenie finansowe dla zakończonej edycji kursu dokształcającego/dokształcającego specjalnego
  • załącznik nr 8 decyzja Rektora Politechniki Wrocławskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za kurs dokształcający/dokształcający specjalny
  • załącznik nr 9 kalkulacja kosztów kursu dokształcającego/ dokształcającego specjalnego
  • załącznik nr 10 szczegółowe zestawienie kosztów kursu dokształcającego/kursu dokształcającego specjalnego
  • załącznik nr 11 wniosek o sporządzenie aneksu w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla kierownika kursu dokształcającego
  • załącznik nr 12 informacja o zakończeniu kursu dokształcającego/kursu dokształcającego specjalnego
  • załącznik nr 13a umowa zlecenie kursu dokształcającego/ dokształcającego specjalnego w formie niestacjonarnej
  • załącznik nr 13b umowa o dzieło edukacyjne w formie niestacjonarnej
  • załącznik nr 13c umowa o dzieło edukacyjne (z prawem autorskim) w formie niestacjonarnej
  • załącznik nr 13d umowa na usługę edukacyjną realizowaną ze środków
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 11/2014) zmieniające zapisy załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego 79/2013 w sprawie organizacji kursów dokształcających oraz kursów dokształcających specjalnych w Politechnice Wrocławskiej
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 19/2017) zmieniające załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego 79/2013 w sprawie organizacji kursów dokształcających oraz kursów dokształcających specjalnych w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 62/2015)

Zlecanie zajęć dydaktycznych i rozliczanie pensum
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 123/2016) w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Wewnętrznym 86/2016 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 86/2016) w sprawie wprowadzenia zasad zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017
  • załącznik zasady zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akademickim 2016/2017
  • załącznik nr 1 wykaz doktorantów objętych obowiązkowymi praktykami zawodowymi w semestrze zimowym
  • załącznik nr 1a roczny wykaz doktorantów objętych obowiązkowymi praktykami zawodowymi
  • załącznik nr 2 zamówienie zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników wydziału / studia podyplomowe
  • załącznik nr 3 zlecenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników wydziału / studia podyplomowe
  • załącznik nr 4 zlecenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników wydziału / studium poza pensum - studia podyplomowe
  • załącznik nr 5 wykaz godzin zajęć dydaktycznych zleconych doktorantowi
  • załącznik nr 6 wzór umowy-zlecenia o świadczenie usług edukacyjnych
  • załącznik nr 7 wzór umowy o dzieło edukacyjne
  • załącznik nr 8 wzór umowy o dzieło edukacyjne (z prawami autorskimi)
  • załącznik nr 9 wzór umowy o usługę edukacyjną
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 18/2017) z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załącznikach do Zarządzenia Wewnętrznego 86/2016  w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017 (z późn. zm.)

Politechnika Wrocławska © 2018

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję