TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Regulamin pracy

I Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin Pracy

1. Na podstawie art. 104 – 1043 Kodeksu pracy ustala się Regulamin Pracy Politechniki Wrocławskiej.
2. Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy w Politechnice Wrocławskiej oraz określa prawa i obowiązki Uczelni i jej pracowników.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie Pracy użyto określenia:
- „pracodawca”, „zakład pracy” lub „Uczelnia” – należy przez to rozumieć Politechnikę Wrocławską we Wrocławiu, będącą pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy;
- „pracownik” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Politechnice Wrocławskiej w ramach stosunku pracy (umowa o pracę/mianowanie);
- „jednostka organizacyjna” – oznacza każdą jednostkę i komórkę organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Uczelni, zgodnie ze Statutem i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni;
- „kierownik jednostki organizacyjnej” oznacza również „bezpośredni przełożony” – zgodnie ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym;
- „organizacja związkowa” – rozumie się przez to wszystkie organizacje związkowe działające w Uczelni;
- „Ustawa” – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 3
Zakres zastosowania

Przepisy Regulaminu Pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Politechnice Wrocławskiej na podstawie stosunku pracy, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nauczycieli akademickich postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami szczególnymi, oraz że do pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Akademickich stosuje się unormowania zawarte w regulaminie pracy Zespołu Szkół Akademickich w zakresie tego zatrudnienia.

§ 4
Zaznajomienie z treścią Regulaminu

1. Obowiązkiem Uczelni jest zaznajomienie pracowników z treścią niniejszego Regulaminu, a obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie postanowień w nim zawartych.
2. Obowiązek zapoznania pracowników z treścią Regulaminu spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych. Oświadczenia pracowników potwierdzające zapoznanie się z treścią Regulaminu przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

II Obowiązki pracownika i pracodawcy

§ 5
Obowiązki pracownika

1. Uczelnia, jako publiczna szkoła wyższa stawia przed swoimi pracownikami wysokie wymagania zawodowe, etyczne i moralne. Pracownicy obowiązani są wykonywać powierzoną im pracę z należytą starannością i sumiennością oraz w taki sposób, aby dbać o dobre imię Uczelni.
2. Każdy z pracowników Uczelni zobowiązany jest do:
1) przestrzegania obowiązującego Regulaminu Pracy oraz ustalonego w Uczelni porządku w procesie pracy;
2) przestrzegania czasu pracy ustalonego w Uczelni i wykorzystywania w pełni czasu pracy na wykonywanie obowiązków służbowych;
3) stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP, przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz brania udziału w szkoleniach i instruktażach w zakresie bhp i ppoż;
4) dbania o dobro zakładu pracy oraz chronienia jego mienia;
5) wykonywania pracy starannie, sumiennie i efektywnie;
6) dbania o czystość i porządek na stanowisku pracy oraz w jego najbliższym otoczeniu, a po zakończeniu pracy – należytego zabezpieczenia narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy;
7) przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy, dbania o dobrą atmosferę i współpracę między zespołami pracowników, dbania o wysoki poziom kultury osobistej w miejscu pracy oraz w kontaktach ze współpracownikami i przełożonymi;
8) terminowego, zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu zawiadamiania Uczelni o przyczynie niemożności stawienia się do pracy;
9) podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy, w tym poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz w formie samokształcenia zawodowego;
10) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
11) informowania o zmianie swoich danych osobowych, których przetwarzanie przez pracodawcę związane jest ze stosunkiem pracy;
12) przestrzegania regulacji wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.
3. Pracownik posiadający, w związku z wykonywaną pracą, dokumenty lub informacje tajne lub poufne obowiązany jest zachować je w poufności i stosować się ściśle do wydanych mu instrukcji o ich przechowywaniu i przetwarzaniu.

4. Pracownikom zabrania się:
1) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego;
2) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi w celach niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków i czynności służbowych;
3) samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy przez osoby do tego nieuprawnione;
4) wynoszenia poza zakład pracy urządzeń, aparatury, narzędzi, maszyn, dokumentów i innych środków pracy bez zgody bezpośredniego przełożonego;
5) wykonywania prac prywatnych w miejscu pracy lub na terenie Uczelni oraz wykorzystywania w tym celu sprzętu należącego do Uczelni.
5. Niedozwolone jest wydawanie na zewnątrz lub udostępnianie osobom trzecim dokumentów, ich kopii (utrwalonych na wszelkich nośnikach) zawierających informacje poufne lub dane osobowe.

§ 6
Obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym

1. Pracownik Uczelni zatrudniony na stanowisku kierowniczym, poza wypełnianiem obowiązków wskazanych w § 5 Regulaminu Pracy, jest ponadto zobowiązany do prawidłowego organizowania czasu pracy podległych pracowników.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe ustalanie czasu pracy podległych pracowników oraz jego właściwe rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za przestrzeganie przez pracowników obowiązujących ich rozkładów czasu pracy.

§ 7
Obowiązki Pracodawcy

Do podstawowych obowiązków Uczelni należy w szczególności:
1) zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami i zakresem odpowiedzialności;
2) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich osobistych uzdolnień i kwalifikacji, optymalnej wydajności i jakości pracy;
3) organizowanie pracy w taki sposób, aby zmniejszyć jej uciążliwość, zwłaszcza przy pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
4) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu – pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
5) udostępnianie pracownikom przepisów dotyczących równego traktowania – przepisy stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
6) przeciwdziałanie mobbingowi, czyli zachowaniom i działaniom dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, a także zachowaniom i działaniom powodującym lub mającym na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
7) szanowanie godności i dóbr osobistych pracownika; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz informowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą;
8) prawidłowe naliczanie i terminowe wypłacanie pracownikom wynagrodzenia oraz udostępnianie do wglądu na żądanie pracownika dokumentów, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie;
9) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
10) ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko;
11) informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
12) ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
13) zaspokajanie – w miarę posiadanych środków – socjalnych, bytowych i kulturalnych potrzeb pracowników;
14) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a ponadto przechowywanie tej dokumentacji oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych;
15) wydawanie niezwłocznie pracownikom świadectwa pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy;
16) wpływanie na kształtowanie zasad współżycia społecznego w stosunkach pracy.

III Organizacja i porządek pracy

§ 8
Obecność pracownika w pracy

1. Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
2. W przypadku spóźnienia pracownik obowiązany jest powiadomić przełożonego o przyczynie spóźnienia niezwłocznie po przybyciu do pracy.
3. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracownik nie może opuścić stanowiska pracy w czasie godzin pracy bez uzyskania wyraźnej zgody przełożonego.

§ 9
Sposób potwierdzania obecności

1. Pracownik rejestruje swoje wejście do zakładu pracy niezwłocznie po przybyciu własnoręcznym podpisem na liście obecności, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku. Powyższe jest tylko i wyłącznie kontrolą obecności pracowników w pracy i nie stanowi ewidencji czasu pracy.
2. Przełożony sprawuje kontrolę prowadzonej ewidencji obecności i czasu pracy. Pracownik ma prawo wglądu do prowadzonej ewidencji.
3. Pracownik jest zobowiązany do odrobienia czasu spóźnienia wykonując pracę przez ten czas po godzinach harmonogramowego rozkładu czasu pracy.

§ 10
Zakończenie pracy

1. Po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są uporządkować stanowiska pracy i zabezpieczyć pieczęcie służbowe, dokumenty oraz powierzone mienie.
2. Przed opuszczeniem pomieszczenia pracownicy są zobowiązani zamknąć okna, zawory itp. oraz wyłączyć zasilanie wszelkich urządzeń, z wyjątkiem urządzeń pracujących w ruchu ciągłym. Pomieszczenie należy zamknąć na klucz i przekazać go do portierni.

§ 11
Przebywanie w miejscu pracy poza godzinami pracy

1. Pracownik może przebywać w miejscu pracy poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu – na piśmie lub w formie e-maila – zgody przełożonego lub na jego polecenie.
2. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń Uczelni określają przepisy wewnętrzne Uczelni.

§ 12
Palenie tytoniu

Bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych obowiązuje w budynkach i pomieszczeniach uczelni, a także na terenie Uczelni w miejscach oznaczonych wyraźnym zakazem palenia.

§ 13
Obowiązek trzeźwości

1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązku trzeźwości w czasie pracy oraz do niewnoszenia i niespożywania alkoholu na terenie Uczelni.
2. Rektor lub osoba przez niego upoważniona oraz bezpośredni przełożony pracownika sprawuje bieżący nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Uczelni obowiązku trzeźwości. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości, przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy lub odsuwa od wykonywania pracy i powiadamia o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej oraz osobę prowadzącą w Uczelni sprawy kadrowe (np. asystenta ds. kadr, pracownika Sekcji Kadr).
3. Przełożony i/lub kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do usunięcia pracownika, o którym mowa w ust. 2 z terenu Uczelni, korzystając w razie potrzeby z pomocy pracownika Straży Politechniki.
4. Na żądanie przełożonego i/lub kierownika jednostki organizacyjnej, a także na żądanie pracownika, pracownik Straży Politechniki Wrocławskiej przeprowadza badanie stanu trzeźwości pracownika alkomatem. Alkomaty znajdują się w Dziale Ochrony Mienia i Korespondencji.
5. W przypadku, gdy pracownik nie wyraża zgody na badanie, o którym mowa w ust. 4, na żądanie przełożonego i/lub kierownika jednostki organizacyjnej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ (np. policja) powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.
6. Przepisy ustępów 1 – 3 i 5 stosuje się odpowiednio do zakazu pozostawania pod wpływem środków odurzających lub odurzania się substancjami niedozwolonymi na terenie Uczelni.

IV Czas pracy

§ 14
Zagadnienia ogólne

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w Uczelni lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym.
3. Z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
4. Wymiar rocznego pensum dydaktycznego oraz rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach obowiązującego pensum określa Senat Uczelni.
5. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

§ 15
Doba i tydzień

Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:
1) przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
2) przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

§ 16
Pora nocna, praca w niedzielę i święto

1. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 22.00 a godziną 6.00.
2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 dnia następnego.

§ 17
Okres rozliczeniowy

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia i obejmuje kolejne miesiące, tj.: styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec, lipiec – wrzesień, październik - grudzień.

§ 18
Systemy i rozkłady czasu pracy

1. Pracownicy Uczelni są zatrudnieni w następujących systemach czasu pracy:
1) podstawowym;
2) równoważnym;
3) zadaniowym.
2. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, na indywidualnie zgłoszony wniosek, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać objęci następującym systemem czasu pracy:
1) skróconego tygodnia pracy;
2) weekendowym.
3. Pracownicy niewykonujący pracy w innych systemach czasu pracy wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy.
4. W każdym z systemów czasu pracy stosowanych w Uczelni dopuszczalna jest praca zmianowa. Przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Pracę zmianową pracownicy wykonują według harmonogramów ustalanych na co najmniej okres miesięczny przez bezpośrednich przełożonych.
5. Harmonogramy są ustalane na okres co najmniej jednego miesiąca. Pracownik otrzymuje informację o harmonogramie na tydzień przed rozpoczęciem okresu, na który harmonogram został sporządzony. Harmonogram może ulec zmianie w czasie trwającego okresu rozliczeniowego. O zmianie pracownik musi zostać poinformowany co najmniej na trzy dni poprzedzające dzień pracy zgodnie ze zmienionym rozkładem czasu pracy. Świadczenie pracy według zmodyfikowanego harmonogramu, przy zachowaniu powyższego trybu, nie uzasadnia roszczenia pracownika o wynagrodzenie za przestój, czy też o wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, bowiem w tych przypadkach praca taka nie występuje.

§ 19
Godziny rozpoczynania i kończenia pracy

Jeżeli nic innego nie wynika z odrębnych regulacji pracodawcy:
1) pracownicy, dla których nie został ustalony indywidualny harmonogram czasu pracy wykonują pracę od poniedziałku do piątku rozpoczynając pracę pomiędzy godziną 7.30 a 7.45 i kończąc odpowiednio, z zachowaniem normy dobowej czasu pracy, pomiędzy 15.30 a 15.45;
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników gospodarczych oraz robotniczych wykonują pracę w godzinach 6.00 – 22.00 według rozkładu czasu pracy ustalonego przez bezpośredniego przełożonego, zapewniając przepracowanie normy czasu pracy z zachowaniem odpoczynku dobowego i tygodniowego;
3) dni pracy, godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach oraz dni wolne od pracy pracowników nie wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikają każdorazowo z tworzonych rozkładów czasu pracy (harmonogramy).

§ 20
System równoważnego czasu pracy

1. W systemie równoważnego czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
3. Przełożony pracowników ustala harmonogram czasu pracy na dany okres rozliczeniowy, z określeniem liczby godzin pracy w poszczególnych dniach oraz dni wolnych. Rozkład czasu pracy może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Dni pracy, godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach oraz dni wolne od pracy tych pracowników wynikają każdorazowo z ich harmonogramów pracy.
4. W systemie równoważnego czasu pracy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
1) szatniarzy;
2) portierów;
3) strażników ochrony mienia;
4) dozorców;
5) recepcjonistów;
6) kierowców;
7) inżynieryjno-technicznych biorących udział w procesie dydaktycznym;
8) pomocnika bibliotecznego zatrudnionego do pilnowania w Strefie Otwartej Nauki CWiINT;
9) w Sekcji Kolei Linowej;
10) w stołówkach studenckich oraz ośrodkach wypoczynkowych Uczelni na stanowiskach:
a) kucharzy,
b) pomocy kuchennych,
c) kelnerów,
d) magazynierów,
e) kasjerów,
f) stanowisk ds. obsługi kas,
g) stanowisko ds. koordynacji punktów gastronomicznych,
h) Kierownika Działu Stołówek Studenckich;

§ 21
System zadaniowego czasu pracy

1. Czas pracy w systemie zadaniowego czasu pracy określany jest wymiarem powierzonych pracownikowi zadań możliwych do zrealizowania w ramach wymiaru czasu pracy wynikającego z norm określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W systemie zadaniowego czasu pracy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
1) nauczyciela akademickiego, z wyłączeniem bibliotekarza dyplomowanego;
2) głównego specjalisty realizującego zadania specjalne określone przez Rektora;
3) w Biurze Prasowym;
4) w Radiu Luz;
5) w Dziale Marketingu i Promocji zapewniających obsługę imprez i konferencji;
6) w Sekcji Internetowej Działu Marketingu i Promocji;
7) w ACI i WCSS związanych z programowaniem.

§ 22
System skróconego tygodnia pracy

1. Na pisemny wniosek pracownika może być wobec niego stosowany system skróconego tygodnia pracy.
2. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 23
System pracy weekendowej

1. Na pisemny wniosek pracownika może być wobec niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
2. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

§ 24
Praca zmianowa

1. W Uczelni dopuszczalna jest praca zmianowa w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu: strażnik ochrony, portier, szatniarz, oraz w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych związanych z obsługą infrastruktury technicznej (elektrycy, hydraulicy).
2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy na zmianach przez pracowników określonych w ust. 1 , o ile nie zostały ustalone w sposób odmienny w indywidualnych harmonogramach czasu pracy, są następujące:
1) dla pracowników zatrudnionych na stanowisku strażnika ochrony, portiera i pracownika zespołu ds. monitorowania Uczelni:
- I zmiana: od 6:00 do 14:00;
- II zmiana: od 14:00 do 22:00;
- III zmiana: od 22:00 do 6:00;
2) dla pracowników zatrudnionych na stanowisku szatniarza:
- I zmiana: od 7:00 do 15:00;
- II zmiana: od 14:00 do 22:00;
3) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych związanych z obsługą infrastruktury technicznej:
- I zmiana: od 7:00 do 15:00;
- II zmiana: od 13:00 do 21:00.
3. Z uwagi na specyfikę pracy, praca zmianowa dopuszczalna jest w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Rozkład czasu pracy pracowników CWiINT określony jest następująco:
1) Bibliotekarze, których tygodniowy czas pracy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynosi 36 godzin, pracują według rozkładu:
a) 8 godzin w poniedziałek:
- I zmiana: od 7:30 do 15:30;
- II zmiana: od 10:15 do 18:15;
b) lub w sobotę od 9:00 do 17:00;
c) w pozostałe 4 dni: wtorek, środa, czwartek i piątek po 7 godzin:
- I zmiana: od 8:00 do 15:00;
- II zmiana: od 11:15 do 18:15;
d) dopuszcza się okresową zmianę czasu pracy pracowników, o których mowa w pkt. 1 poprzez zmianę godzin pracy II zmiany na pracę w godzinach:
- II zmiana w poniedziałek: od 12:15 do 20:15;
- II zmiana we wtorek, środę, czwartek i piątek: od 13:15 do 20:15.
2) Pozostali pracownicy biblioteczni, administracji, inżynieryjno-techniczni pracują według rozkładu:
a) po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku lub od wtorku do soboty:
- I zmiana: od 7:30 do 15:30;
- II zmiana: od 10:15 do 18:15;
b) dopuszcza się okresową zmianę czasu pracy pracowników, o których mowa w pkt. 2 poprzez zmianę godzin pracy II zmiany na pracę w godzinach od 12:15 do 20:15.
4. Okresowa zmiana czasu pracy, o której mowa w pkt. 1 d) i 2 b) nie powinna przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku.
5. Praca zmianowa dopuszczalna jest także w odniesieniu do innych grup pracowników i może zostać wprowadzona na mocy decyzji rektora, na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej.
6. Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym określony jest w harmonogramie o którym mowa w § 18 ust. 5.

§ 25
Ruchomy czas pracy

1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.
3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego.
4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
5. Ruchomy czas pracy stosuje się na pisemny wniosek pracownika złożony do kierownika jednostki organizacyjnej i po zatwierdzeniu przez tego kierownika.

§ 26
Praca w godzinach nadliczbowych

1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
3. Pracownik może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy jedynie na wyraźne polecenie przełożonego, potwierdzone na piśmie.
4. Limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym wynosi 416.
5. Ewidencja godzin nadliczbowych prowadzona jest wraz z ewidencją czasu pracy przez przełożonego.

§ 27
Nieobecność pracownika w pracy

1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry pracownikowi wiadomych, pracownik zobowiązany jest powiadomić Uczelnię przed dniem przewidzianej nieobecności w pracy poprzez przekazanie informacji swojemu przełożonemu.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy poza przypadkiem opisanym w ust. 1, pracownik zobowiązany jest powiadomić swojego przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej drugiego dnia nieobecności w pracy. Zawiadomienia może dokonać osobiście, przez inną osobę, telefonicznie, za pomocą wiadomości sms lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku przewidzianego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.
4. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie, wydane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;
3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
4) oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, wydanego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem;
5) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;
6) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
5. Dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy, pracownik zobowiązany jest przekazać do właściwej osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe lub do swojego przełożonego nie później niż 7 dnia od pierwszego dnia nieobecności.
6. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych, których nie można załatwić w godzinach pracy. Zwolnienia udziela kierownik jednostki organizacyjnej, za odpracowaniem czasu zwolnienia (który nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych).
7. W pozostałych kwestiach dotyczących nieobecności pracownika zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

V Urlopy

§ 28
Urlop wypoczynkowy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. Urlopu wypoczynkowego udziela kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni z uwzględnieniem wniosku pracownika i zapewnieniem normalnego toku pracy, na podstawie ustalonego planu urlopów.
2. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
3. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat;
uwzględniając okresy wskazane w Kodeksie Pracy jako te, od których zależy wymiar urlopu.
4. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w ust. 3, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni sporządzają plany urlopów, najpóźniej do dnia 15 czerwca każdego roku i sprawują kontrolę nad ich prawidłową realizacją. W celu umożliwienia kierownikom jednostek organizacyjnych sporządzenia planu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pracownicy zobowiązani są do przedłożenia indywidualnych planów urlopowych w terminie do końca maja każdego roku. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni są zobowiązani podać do wiadomości podległym pracownikom plan urlopów w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej.
6. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
7. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
8. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby;
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy;
4) urlopu macierzyńskiego;
Uczelnia jest obowiązana przesunąć urlop na termin późniejszy.
9. Część urlopu niewykorzystaną z powodu okoliczności wskazanych w ust. 8 Uczelnia jest zobowiązana udzielić w terminie późniejszym.
10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy dotyczące urlopów pracowniczych.

§ 29
Urlop na żądanie

1. Zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy Uczelnia jest obowiązana udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym – urlop na żądanie.
2. Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Urlop na żądanie przyznawany jest pracownikowi w ramach wymiaru urlopu, do którego pracownikowi nabył prawo w danym roku kalendarzowym.
3. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu przełożonemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms – przed rozpoczęciem pracy w danym dniu.
4. Pracownik nie może rozpocząć korzystania z urlopu na żądanie, nim nie zostanie on udzielony pracownikowi przez Uczelnię.
5. Pracownik nie może wnioskować o udzielenie mu urlopu na żądanie, jeśliby wniosek taki, w okolicznościach konkretnego przypadku, był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

§ 30
Urlop nauczyciela akademickiego

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
2. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego i innych rodzajów urlopu pracownikom będącym nauczycielami akademickimi określa Statut Uczelni.

§ 31
Urlop bezpłatny

1. Na pisemny wniosek pracownika Uczelnia może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
2. Jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy, urlopu bezpłatnego na okres do 30 dni pracownikowi udziela kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Urlopu bezpłatnego powyżej 30 dni udziela rektor.

VI Wypłata wynagrodzenia za pracę

§ 32
Sposób wypłaty wynagrodzenia

1. Wypłata wynagrodzenia pracownikom następuje przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy.
2. Pracownikom, którzy nie wyrazili zgody na wypłatę wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lub nieposiadającym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wynagrodzenie wypłacane jest w kasie w 16 Oddziale BZWBK przy ul. Norwida 1/3 we Wrocławiu, a także zgodnie z każdorazową decyzją pracownika w każdej placówce BZWBK na terenie miasta Wrocławia w godzinach pracy placówek banku. W przypadku jednostek Politechniki Wrocławskiej, mających siedzibę poza Wrocławiem, wypłata wynagrodzeń w formie gotówkowej ma miejsce w najbliższym dla jednostki oddziale BZWBK.
3. Pracodawca na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie.

§ 33
Termin wypłaty wynagrodzenia

1. Wypłaty wynagrodzenia przysługującego pracownikom Uczelni dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, za okresy miesięczne w następujący sposób:
1) dla nauczycieli akademickich – wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne (finansowane ze środków wymienionych w art. 94 ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym) wypłacane są z góry, pierwszego dnia miesiąca, a jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub wypada w sobotę, wypłata następuje w następującym po nim, pierwszym dniu roboczym;
2) dla nauczycieli akademickich – pozostałe składniki wynagrodzenia nie wymienione w pkt. 1 płatne są z dołu – 10 dnia następnego miesiąca;
3) dla pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi – z dołu, w ostatnim dniu danego miesiąca;
4) dla pracowników obsługi i robotników – z dołu, 10 dnia następnego miesiąca.
2. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom Uczelni, które pokrywane są ze środków zewnętrznych, poza dotacją z art. 94 ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, wypłacane są za okresy miesięczne dla wszystkich pracowników z dołu, 10 dnia następnego miesiąca, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zrealizowanych zadań na podstawie przedłożonych przez pracowników kart czasu pracy.
3. Inne należności z tytułu honorariów i bezosobowego funduszu płac – w dniach 10 i 22 każdego miesiąca.
4. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę wskazany w ust. 1 pkt 2) – 4) lub ust. 2 jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub wypada w sobotę, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień.

VII Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 34
Postanowienia ogólne

1. Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni odpowiedzialność ponoszą kierownicy tych jednostek.
2. Wszyscy pracownicy Uczelni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 35
Obowiązki pracodawcy

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni.
2. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać , w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy prawa oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby prace, podczas wykonywania których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego były wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
4. Pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w Uczelni, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1;
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 36
Obowiązki osoby kierującej pracownikami w zakresie BHP

1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w podległej mu jednostce. Obowiązek ten wynika z odpowiedzialności przełożonego za realizację obowiązków pracodawcy wobec pracowników.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej w szczególności zobowiązany jest:
1) organizować stanowiska pracy i nauczania zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi;
2) sporządzać dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego i informować o nim pracowników;
3) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz kontrolować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem;
4) organizować, przygotowywać i prowadzić pracę w sposób uwzględniający zabezpieczenie pracowników i studentów przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
5) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i kontrolować, czy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem;
6) wyposażyć jednostkę w niezbędne przepisy i instrukcje związane z zajmowanymi przez pracowników stanowiskami;
7) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych;
8) zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
9) nie dopuścić do pracy pracownika, który nie przedstawił w wyznaczonym terminie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku a także nie odbył szkolenia bhp zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dział BHP i PPOŻ. współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych i pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 37
Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.
4. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 38
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

1. Kierownik jednostki organizacyjnej nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych dla danego stanowiska oraz jest zobowiązany informować go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.
2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność Uczelni.
3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej wydawane są zgodnie z zasadami przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 39
Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

Nowo zatrudnieni pracownicy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowisko pracy informowani są o zagrożeniach zawodowych i ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz są pouczani o zasadach i sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami. Pracownik jest informowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą podczas szkoleń bhp (wstępnego, okresowego) oraz instruktażu stanowiskowego. Powyższe następuje poprzez okazanie dokumentacji oceny ryzyka do wglądu i dokładne omówienie występujących zagrożeń.

§ 40
Ochrona przeciwpożarowa

1. Pracodawca, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu czy terenu będącego własnością Uczelni, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
3) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru;
4) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
5) ustalić sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
6) zapewnić pracownikom danego obiektu lub budynku Uczelni zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu (budynku) oraz instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
2. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu będącego własnością Uczelni, jest obowiązana do zabezpieczenia użytkowanego środowiska, budynku lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
3. Do obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom należy:
1) wykonywanie wszelkich czynności i zadań wynikających ze stosunku pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego;
2) przestrzeganie przeciwpożarowych przepisów porządkowych, a także nie powodowanie zdarzeń mogących doprowadzić do pożaru;
3) dokładne sprawdzenie stanowiska pracy przed jego opuszczeniem, w celu upewnienia się, że nie występują okoliczności mogące spowodować pożar lub inne niebezpieczne zdarzenia;
4) znajomość obsługi oraz zasad stosowania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych;
5) nie zastawianie dróg i przejść ewakuacyjnych.

VIII Dyscyplina pracy

§ 41
Odpowiedzialność porządkowa

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, Uczelnia może zastosować wobec pracownika:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.

§ 42
Kara pieniężna

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środków odurzających bądź spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy – Uczelnia może również stosować karę pieniężną.
2. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być większa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu ustawowych potrąceń.

§ 43
Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

W przypadkach ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych Uczelnia może rozwiązać z Pracownikiem umowę o pracę z winy Pracownika.

§ 44
Stosowanie kar

1. Kary stosuje rektor Uczelni lub upoważniony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni.
2. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia przez Pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
4. O zastosowanej karze Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
5. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do Pracodawcy. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne
z uwzględnieniem sprzeciwu.
6. Pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
7. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Rektor lub upoważniony przez niego do stosowania kar kierownik jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie się pracownika po ukaraniu, może w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą.

§ 45
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

1. Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
2. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego nauczycieli akademickich określa Ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

IX Nagrody i wyróżnienia

§ 46
Przyznanie

1. Pracownikowi, który przez wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się w sposób szczególny do wykonywania zadań Uczelni mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Nagrody przyznaje Rektor zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem nagród, ustalanym przez Senat w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Związki zawodowe działające w Uczelni mogą występować z opiniami, dotyczącymi przyznawanych nagród i wyróżnień oraz przedstawiać rektorowi propozycje wyróżnienia lub przyznania nagrody zasłużonym pracownikom Uczelni.

X Ochrona pracy kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią oraz pracowników młodocianych

§ 47
Pracownik młodociany

Uczelnia nie zatrudnia pracowników młodocianych.

§ 48
Prace wzbronione kobietom w ciąży i kobietom karmiącym dziecko piersią

1. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
2. Wykaz prac, o których mowa w pkt. 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

XI Postanowienia końcowe

§ 49
Wejście w życie regulaminu

1. Regulamin Pracy wchodzi w życie 1 października 2016 roku.
2. Regulamin zostanie podany do wiadomości pracowników w następujący sposób: poprzez publikację Zarządzenia Wewnętrznego, na stronie Politechniki Wrocławskiej: www.pwr.edu.pl. oraz poprzez udostępnienie u kierowników jednostek/komórek organizacyjnych w poszczególnych jednostkach/ komórkach organizacyjnych.

Załączniki
  • załącznik nr 1 Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
  • załącznik nr 2 Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia
  • załącznik nr 3 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
  • załącznik nr 4 Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz norm przydziału środków higieny osobistej
  • załącznik nr 4a Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
  • załącznik nr 4b Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
  • załącznik nr 4c Normy przydziału środków higieny osobistej
  • załącznik nr 4d Protokół zużycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję