TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej został uchwalona przez Senat dnia 18 lutego 2016 r. (Uchwała nr 918/39/2012-2016). Tym samym straciła moc Uchwała nr 154/11/2002-2005 z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Skład Rektorskiej Komisji ds. Etyki

Decyzją rektora, prof. Cezarego Madryasa, z dniem 26 września 2016 r. roku została powołana Rektorska Komisja ds. Etyki w następującym składzie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Poprawski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia
 • dr inż. Janusz Górniak, doc.
 • inż. Kazimierz Pabisiak

Komisja działa do końca kadencji 2016-2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Podstawowym zadaniem Komisji jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej uchwalonego przez Senat w dniu 18 lutego 2016 r.

Zadania Komisji

Podstawowym zadaniem Komisji, nakreślonym przez JM Rektora PWr w piśmie nr R/1832/2003 z dnia 10.10.2003 r. będzie "...czuwanie nad przestrzeganiem Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej...". Cel ten Komisja zamierza realizować poprzez:

 1. Inicjowanie działań edukacyjnych dla podniesienia świadomości etycznej w środowisku Uczelni; w tym celu Komisja publikuje artykuły, opinie, informacje własne i innych autorów w mediach, zwłaszcza uczelnianych ("Pryzmat", strona internetowa).
 2. Inicjowanie i wspieranie wykładów i innych form dydaktycznych na temat etyki, adresowane do PT Pracowników Uczelni, Doktorantów, Studentów.
 3. Zbieranie i gromadzenie informacji na temat:
  • stanu świadomości zasad etyki pracy naukowej wśród nauczycieli akademickich
  • charakteru i skali naruszeń Akademickiego Kodeksu Etyki PWr.
  Informacje te mogą pochodzić z ankiet, rozmów indywidualnych, spotkań z Senacką Komisją ds. Akademickich, Kadry Naukowej i Etyki, Rzecznikiem Dyscyplinarnym i z innych źródeł.
 4. Stwarzanie warunków do ujawniania zaistniałych konfliktów na tle etycznym, z zachowaniem dóbr osobistych stron w nich uczestniczących.
 5. Pełnienie roli mediatora konfliktów w celu ich rozwiązania lub złagodzenia.
Procedura postępowania Komisji
 1. Działalność Komisji jest poufna, przejrzysta i przebiega w duchu życzliwości.
 2. Komisja rozpatruje sprawy związane z naruszeniem Akademickiego Kodeksu Etyki, zgłaszane Komisji przez indywidualne osoby, Organa Uczelni, organizacje działające na terenie Uczelni, oraz przez co najmniej jednego członka Komisji.
 3. Podstawową formą kontaktu z Komisją jest pisemne przedstawienie problemu, skierowane pod adresem: Kancelaria JM Rektora PWr, Komisja Rektorska ds. Etyki. Napływająca korespondencja będzie przekazywana przewodniczącemu Komisji.
 4. Możliwa jest wcześniejsza rozmowa osoby, szukającej kontaktu z Komisją, z członkiem Komisji dla uzyskania porady w kwestii zasadności i formy składanego wniosku.
 5. Pisemne przedstawienie sprawy zmniejsza ryzyko nieporozumień co do istoty poruszanego problemu. Stanowić będzie ściśle poufny dokument, na podstawie którego Komisja może, po rozpoznaniu problemu, podjąć ewentualne działanie mediacyjne pomiędzy stronami jeśli uzna, że doszło do istotnego naruszenia zasad przyjętych przez Senat PWr.
 6. Komisja rozpoczyna rozpoznanie sprawy na najbliższym posiedzeniu. Końcowym etapem działania Komisji będzie wydanie pisemnej opinii dotyczącej rozpatrywanej sprawy JM Rektorowi PWr. Czas niezbędny do wydania opinii będzie zależeć od charakteru sprawy.
 7. Celem mediacji jest skłonienie zainteresowanych stron do porozumienia poprzez zlikwidowanie przyczyn, które doprowadziły w mniemaniu osoby wnoszącej sprawę do naruszenia Akademickiego Kodeksu Etycznego.
 8. Komisja nie jest instancją dochodzeniową i nie może orzekać, w sensie prawnym, o popełnieniu czynu etycznie nagannego, a jedynie przekazuje zawiadomienie o naruszeniu Akademickiego Kodeksu Etycznego, jeśli uzna, wedle swej wiedzy i przekonania, że miało to miejsce, JM Rektorowi, lub - na Jego wniosek innym Organom Uczelni.
 9. Komisja przedstawia JM Rektorowi PWr roczne sprawozdanie ze swej działalności.
Zespół ds. Opracowania Kodeksu Etyki Politechniki Wrocławskiej

W skład Zespołu ds. Opracowania Kodeksu Etyki Politechniki Wrocławskiej wchodzą:

 1. prof. dr hab. inż.  Zygmunt Hasiewicz, prof. zw. - Wydział Elektroniki;
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia, prof. zw. - Wydział Chemiczny;
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak, prof. zw. - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki;
 4. inż. Kazimierz Pabisiak - Dział Zarządzania Obiektami Socjalnymi. 

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak.                   

Zakres zadań Zespołu ds Opracowania Kodeksu Etyki Politechniki Wrocławskiej obejmuje w szczególności:

 1. określenie zasad i wartości wyznaczających standardy postępowania wszystkich pracowników Uczelni,
 2. zdefiniowanie standardów w poszczególnych obszarach działalności Uczelni,
 3. wskazanie narzędzi komunikacji w zakresie promocji wewnętrznej Kodeksu Etyki wśród pracowników.
Mediator Wewnętrzny Politechniki Wrocławskiej

Rektor Politechniki Wrocławskiej z dniem 3 lipca 2017 r. powołał prof. dr. hab. inż. Andrzeja Matynię na Mediatora Wewnętrznego Politechniki Wrocławskiej

Przydatne linki
 • Uchwała nr 20/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyjęcia zasad rzetelności badań naukowych
 • Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, ­3 marca 2016 r. ­
 • Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi, 2016 r. ­
 • Dobre praktyki akademickie w zatrudnianiu i w relacjach przełożony - podwładny, MNiSW 2014 r. ­
 • Uchwała nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Kodeksu etyki pracownika naukowego (art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z późn. zm.) ­
 • Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, MNiSW 2012 r. ­
 • Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW 2011 r. ­
 • Kodeks etyczny laureatów i beneficjentów FNP uchwalony przez Zarząd Fundacji 5 marca 2008 r. ­
 • Dobre praktyki w szkołach wyższych, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP 26 kwietnia 2007 r. ­
 • Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje, 2004 r. ­
 • Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych, SEN 2001, Tom 1, nr 1.
Szczegółowe zasady etycznego prowadzenia badań naukowych

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję